سرتیتر صفحه جدید

نی حدیث راه پر خون می کند            قصه های عشق مجنون می کند

در غم ما روزها بی گاه شد               روزها با سوزها همراه شد

روزها گر رفت گو رو باک نیست           تو بمان ای آنکه چون تو پاک نیست

گزارش تخلف
بعدی